ویلای صادقی

با توجه به اینکه سقف شیبدار از نظر کارفرما بیانگر ویلای مسکونی بود، طراح با ترکیب معماری مدرن و سقف شبیدار، طرح دلخواه کارفرما را ارائه داد و این پروژه در حال اجرا می باشد.