ویلای جناب گل

پروژه در وضعیت اسکلت اجرا شده با توجه به دستور نقشه شهرداری به گروه ویلاژست پیشنهاد شد و با توجه به وضعیت موجود توانستیم با تغییرات جزیی در معماری بنا به شرایط مطلوب کارفرما برسیم و با طراحی منحصر به فرد در محوطه فضای دلنشین و جذابی خلق کنیم.