استخر
آلاچییق
پارکینگ
مدارک ملک
اتاق خواب
1000
متر مربع
۲ خواب
کد ملک : 3115
منطقه : ,
700
متر مربع
1خواب مستر
کد ملک : 9005
484
متر مربع
4خواب 1 مستر
کد ملک : 8138
530
متر مربع
4 خواب مستر
کد ملک : 8091
منطقه : ,
475
متر مربع
۲ خواب
کد ملک : 3010
630
متر مربع
3 خواب 1 مستر
کد ملک : 500
1450
متر مربع
2 خواب 1 خواب مستر
کد ملک : 9033
1600
متر مربع
3 خواب
کد ملک : 8119
منطقه : ,
500
متر مربع
3 خواب 2 مستر
کد ملک : 8118
1400
متر مربع
4 خواب مستر
کد ملک : 8117
منطقه : ,