ویلای شاه قاسی

در طراحی این پروژه سعی شده با استفاده از ترکیب احجام ساده فضاهایی مدرن خلق شود؛ از این زبان طراحی برای ایجاد بخش های مختلف در طراحی محوطه نیز استفاده شده است.

بنای طراحی شده با ارائه ای ساده و در عین حال مقتدرانه از خود به زیبایی در دل سایت جای گرفته و سعی در بیان خود بعنوان یک عنصر بصری کامل را دارد.

از دیگر مسائل حائز اهمیت در طراحی،پلان باز و ارتباطات گسترده ی فضاهای داخلی می باشد.